Spolupráce

Gender Studies, o.p.s. je členem těchto sítí a organizací:

Asociace pro rovné příležitosti

Asociace vznikla jako sdružení nevládních neziskových organizací vzniklých po roce 1989. Zabývá se nejrůznějšími aspekty rovnosti žen a mužů ve společnosti. Jejím hlavním cílem je podílet se aktivně na utváření podmínek pro rovné příležitosti mužů a žen ve všech aspektech veřejného a profesního působení. Asociace zejména zprostředkovává výměnu informací mezi svoji členskou základnou a centrálními úřady, zabývá se lobbyingem, organizuje pro své členky semináře a diskuse. ARP každoročně připomínkuje dokument Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen.

Česká ženská lobby

Česká ženská lobby je síť organizací, která hájí práva žen v České republice. ČŽL má v současnosti 21 členek – českých ženských nevládních organizací, a jejich počet zatím dále roste. Je také součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s Evropskou komisí EU.

European Women’s Lobby

Evropská ženská lobby (European Women’s Lobby, EWL) je orgánem, jež koordinuje aktivity více než 4000 národních a evropských ženských organizací v 25 zemích Evropské unie. Cílem EWL je dosáhnout rovnosti mezi ženami a muži v Evropě a sloužit jako spojovací článek mezi politickými představiteli a ženskými organizacemi na úrovni EU.

KARAT Coalition

KARAT Coalition je síť ženských nevládních organizací zemí střední a východní Evropy, založená ve Varšavě v roce 1997. Koalice Karat podporuje spolupráci ženských organizací, které v postkomunistickém regionu často čelí podobným problémům a řeší stejná témata. Propaguje rovnost mezi muži a ženami a účastní se politických procesů za zlepšení postavení žen na národní a mezinárodní úrovni, zvláště prostřednictvím OSN. Koalice reprezentovala ženské organizace střední a východní Evropy v tzv. procesu Peking+5 - revize dokumentu Platforma pro Akci přijatého na 4. světové konferenci o ženách v Pekingu.
http://www.karat.org

Network of East West Women

Gender Studies, o.p.s. je členem mezinárodní sítě ženských organizací NEWW. Díky pravidelné komunikaci a spojení, které NEWW iniciovala mezi ženskými organizacemi v regionu východní a střední Evropy, získává Gender Studies, o.p.s. množství aktuálních informací a kontaktů, které poskytuje dalším institucím a médiím. Na www.feminismus.cz jsou k dispozici revidované analýzy Trestního zákona a Zákoníku práce České republiky zpracované NEWW společně s Gender Studies, o.p.s. jako průvodce pro ženy.

RewindNet

RewindNet je síť ženských informačních a dokumentačních center 15 zemí střední a východní Evropy. Byla založena v roce 2001. Je koordinována Ženskou Infotékou (Zagreb, Chorvatsko) a podporována nadací Open Society Institute, New York. Cílem projektu je sdílení zkušeností, vytváření informačních systémů a užívání kompatibilních standardů, které tvoří důležitý základ budoucí možné spolupráce. Mezi hlavní aktivity patří: shromažďování dat o ženských informačních centrech v regionu střední a východní Evropy (on-line databáze, publikace Regional Database of Women´s Information and Documentation Centers in CEE), regionální mediální výzkumy (publikace Until it Stops. Violence against Women Accross Transitional Europe), rozvoj Tezauru ženské terminologie a tvorba a obnovování regionální webové stránky.

Social Watch

Social Watch je mezinárodní síť občanských organizací usilujících o vymýcení chudoby a jejích příčin, o ukončení všech forem diskriminace a rasismu, o zajištění spravedlivé distribuce bohatství a naplňování lidských práv. Social Watch prosazuje mír, sociální, ekonomickou, environmentální a genderovou spravedlnost a zdůrazňuje právo každého člověka nežít v chudobě. Česká koalice Social Watch vznikla v roce 2008 a v současnosti ji tvoří tyto organizace: Ekumenická akademie Praha, Eurosolar, Fórum 50 %, Gender Studies, Masarykova demokratická akademie, NESEHNUTÍ a Trast pro ekonomiku a společnost. Expertní poradenství poskytují Centrum globálních studií, Gender & sociologie SOÚ a další výzkumné organizace.

WINE

WINE je sítí evropských ženských informačních center, knihoven a archivů. Vznikla v roce 1995. WINE se zaměřuje především na rozvoj dovedností partnerských organizací prostřednictvím vzdělávání a tréninků; na synergické fungování a vzájemnou podporu ženských informačních center, knihoven a archivů a univerzitních kateder oborů genderových studií a na pořádání konferencí a seminářů pro informační specialisty působící v této tématice. WINE usiluje o naplňování reprezentativní funkce vzhledem k programům Evropské komise, které se zaměřují na informační a dokumentační služby na poli genderové tématiky.

Gender Studies, o.p.s. podporuje: 

Kampaň Velká výzva Hnutí Duha

Hnutí DUHA prosazuje nový zákon, který závazně stanoví, jak bude Česká republika snižovat exhalace skleníkových plynů o 2 % ročně – krok po kroku, rok po roku. Rozhýbe tak investice do moderních zelených řešení, jako je zateplování domů, čistá energie, pohodlná veřejná doprava, místní potraviny nebo snadná recyklace. K Velké výzve Hnutí Duha se připojuje také obecně prospěšná společnost Gender Studies. Výzvu podpořili také např. Václav Havel, Eva Hauserová, Jan Budaři, Simona Stašová, Petr Vachler, Nesehnutí, Greenpeace nebo Národní divadlo.Více informací o kampani zde.

Aktualizováno: 14.12.12 11:38Alexandra Jachanová Doleželová